Wróć do listy

OFERTA PSYCHOLOGICZNA

Do zadań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wyszkowie należy udzielanie pomocy dzieciom od urodzenia do 3 roku życia oraz ich rodzicom. Pomoc ta odbywa się w formie:
 • diagnozy wielospecjalistycznej: psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, również w zakresie procesów integracji sensorycznej (wstępna diagnoza),
 • bezpośredniej pomocy poprzez konsultacje psychologiczne, pedagogiczne lub logopedyczne dla dziecka i jego rodziców,
 • wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
 • realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej dzieci z zaburzeniami rozwoju (autyzm, opóźnienie rozwoju psychoruchowego, opóźnienie rozwoju mowy), terapii psychomotorycznej,
 • wsparcia rodziców w procesie wychowania i opieki nad dzieckiem.

Diagnoza psychologiczna małego dziecka jest próbą wyjaśnienia czynników i mechanizmów psychologicznych, wpływających na powstawanie zgłaszanych problemów oraz genezy tychże problemów. Służy ona poznaniu dziecka, jego możliwości rozwoju, zachowań, specyfiki trudności w codziennym funkcjonowaniu.
Diagnozę przeprowadza się z wykorzystaniem:
 • wywiadu, rozmów przeprowadzanych z rodzicami,
 • analizy dokumentacji medycznej, specjalistycznej dostarczonej przez rodziców,
 • badania dostępnymi metodami diagnozy psychologicznej, do oceny rozwoju psychoruchowego, poziomu rozwoju dziecka w zakresie określonych sfer, w tym mowy i komunikacji, motoryki, percepcji, emocji i zachowania, funkcji poznawczych,
 • obserwacji dziecka podczas aktywności swobodnej i kierowanej.

Konsultacje psychologiczne są formą pomocy bezpośredniej udzielanej rodzicom i dzieciom w sprawach związanych z problemami rozwojowymi i wychowawczymi. Podczas konsultacji przeprowadza się wywiady, rozmowy z rodzicami, obserwację dziecka (czasem z elementami diagnozy) w celu poznania dziecka, rozpoznania problemu, przyczyn trudności. W toku konsultacji udzielana jest pomoc poprzez poradę, udzielenie wsparcia, ukierunkowanie do dalszego postępowania z dzieckiem lub pokierowanie do specjalistycznej diagnozy, o ile jest konieczna.

Terapia psychologiczna to systematyczne zajęcia terapeutyczne dla dziecka z zaburzonym rozwojem lub/i jego rodziców. Rodzina może również skorzystać z pomocy w formie terapii rodzinnej lub innych form pomocy na terenie poradni np. warsztatów „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.
Wsparcie rodziców małego dziecka:
 • udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem, wzmacnianie więzi emocjonalnej między rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,
 • udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem.

Wczesne wspomaganie rozwoju to kompleksowe wsparcie terapeutyczne dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny, to intensywne i wielospecjalistyczne działania mające na celu pobudzanie i stymulowanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Działania te odbywają się we współpracy z rodziną dziecka.
Zakres oddziaływań terapeutycznych zależy od zdiagnozowanych deficytów rozwojowych dziecka. Może on obejmować sferę motoryczną, poznawczą, funkcjonowanie zmysłów dziecka, sferę komunikacji, mowy i języka oraz sferę emocjonalno – społeczną.

Niezbędnym dokumentem do objęcia dziecka i jego rodziny tego typu działaniami jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, która wydawana jest przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną na podstawie badań diagnostycznych i stosownego zaświadczenia lekarskiego, po złożeniu odpowiedniego wniosku przez rodzica. Uprawnione do otrzymania tej opinii są dzieci z dysfunkcją wzroku, dysfunkcją słuchu, niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością ruchową, autyzmem i Zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niekiedy także z innymi zaburzeniami rozwojowymi.
 • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Zajęcia są bezpłatne.
 • Zajęcia terapeutyczne prowadzi zespół wczesnego wspomagania rozwoju powołany przez dyrektora Poradni, w skład którego wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym. Są to pedagodzy, psycholodzy, logopedzi oraz terapeuci integracji sensorycznej.
   
Array ( [show] => 1 [text] => Klauzula Informacyjna
Działając w imieniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wyszkowie (07-200),
ul. T. Kościuszki 52, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: ?RODO?), niniejszym informuję, że:
    I. Administrator Danych Osobowych
    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wyszkowie z siedzibą w Wyszkowie (07-200), przy ul. T. Kościuszki 52,
NIP: 7621802113, REGON: 000694468.
    2. Kontakt z Administratorem możliwy jest drogą telefoniczną na numer (297425007) oraz za pośrednictwem  poczty e-mail na adres: (sekretariat@pppwyszkow.pl)
    II. Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wyszkowie, mogą się Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@odosc.pl.
    III. Zakres przetwarzanych danych osobowych
Jeżeli korzysta Pani/Pan z naszej pomocy (logopedycznej, pedagogicznej, psychologicznej, terapeutycznej bądź psychoedukacyjnej), w pierwszej kolejności potrzebujemy otrzymać zgłoszenie do objęcia dziecka pomocą w świadczonym przez nas zakresie. W tym celu potrzebujemy następujący zestaw Pani/Pana i dziecka danych: imię, nazwisko, nr PESEL, a w przypadku braku PESEL ? serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, nazwę i adres przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie odpowiednio oddziału przedszkolnego, oddziału w szkole lub grupy wychowawczej w placówce, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza, opis problemu, z jakim zgłasza się Pani/Pan się do Poradni. Możemy również otrzymać Pani/Pana adres e-mail oraz numer telefonu, ale dane te nie są nam niezbędne do świadczenia naszych usług na Pani/Pana rzecz. Dane kontaktowe podawane są dobrowolnie i służą one wyłącznie do celu realizacji kontaktu pomiędzy Panią/Panem, a Poradnią.
Podczas świadczenia naszych usług w zakresie pomocy tworzymy dokumentację, w której odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące procesu naszej współpracy, w szczególności znajdują się w niej informacje dotyczące zdrowia, jak również mogą znaleźć się informacje o występujących w rodzinie nałogach. Zbieramy te informacje, jeżeli jest to niezbędne do postawienia diagnozy i przeprowadzenia w sposób właściwy procesu, jakim jest świadczona przez nas pomoc.  
    IV. Cel przetwarzania danych osobowych
Celem przetwarzanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wyszkowie danych osobowych jest realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Poradnię przede wszystkim mocą rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013 poz. 199).
Zgodnie z § 2. ww. rozporządzenia, do zadań Poradni należy:
    1) diagnozowanie dzieci i młodzieży,
    2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
    3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
    4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Zgodnie z § 3 ww. rozporządzenia, efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:
    1) wydawanie opinii,
    2) wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,
    3) objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
    4) wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.
Odpowiednio do art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wyszkowie.
    V. Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym mogą być udostępniane na podstawie zawartych wcześniej umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych (zgodnych z art. 28 RODO) oraz obowiązujących przepisów prawa, które mogą nakładać na Administratora Danych Osobowych obowiązek ich udostępnienia.
    VI. Okres przechowywania danych osobowych
Dokumentacja jest przechowywana przez okres 20 (słownie: dwudziestu) lat, licząc od dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Termin ten wynika z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. 2010 nr 131 poz. 888).
    VII. Prawa przysługujące względem danych osobowych
Korzystając z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych:

    1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
    2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
    3. przenoszenia swoich danych osobowych;
    4. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzania dokonywano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@odosc.pl.
    VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wyszkowie odbywa się niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dot. ochrony danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
    IX. Fakultatywność lub obligatoryjność podania danych
Podanie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do konkursu na ?Najpiękniejszy wieniec dożynkowy 2018 Powiatu Wyszkowskiego? jest dobrowolne. To Pani/Pan decyduje czy chce wziąć udział w organizowanym przez Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie konkursie. Niepodanie danych niezbędnych do dokonania zgłoszenia skutkować będzie niemożnością wzięcia udziału w organizowanym konkursie.
Złożenie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, odpowiednio do art. 6 ust. 1 lit. a RODO.______________________
Administrator Danych Osobowych
[link] => Array ( [show] => 0 [label] => [url] => ) [accept] => Akceptuje [close] => 0 [cookies_name] => popupprivate )