Wróć do listy

ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Procedura dotycząca wydawania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego przez zespół orzekający poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wyszkowie
na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1743)


Zespół Orzekający wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na:
1) niepełnosprawność dziecka lub ucznia:
a) niesłyszące
b) słabosłyszące
c) niewidzące
d) słabowidzące
e) niepełnosprawne ruchowo, w tym z afazją
f) niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim
g) niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym
h) niepełnosprawne intelektualnie w stopniu znacznym
i) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
j) z niepełnosprawnością sprzężoną
2) niedostosowanie społeczne
3) zagrożenie niedostosowaniem społecznym.
 
Kształcenie specjalne może być realizowane:  
1. w przedszkolu (oddziale) ogólnodostępnym, integracyjnym, specjalnym, innej formie wychowania przedszkolnego– w przypadku dzieci niepełnosprawnych,
2.  w szkole (oddziale) ogólnodostępnej, integracyjnej lub specjalnej – w przypadku uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
3. w szkole specjalnej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym – w przypadku nieletnich, wobec których sąd rodzinny orzekł o umieszczeniu w tym ośrodku,
4.  w szkole specjalnej w młodzieżowym ośrodku socjoterapii – w przypadku uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
5.  w przedszkolu specjalnym albo szkole specjalnej w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym – w przypadku dzieci lub uczniów, którzy  z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły w miejscu zamieszkania,
6.  w specjalnym ośrodku wychowawczym – w przypadku uczniów:  
niepełnosprawnych, którzy z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego lub nie mogą przebywać w bursie,  
zagrożonych niedostosowaniem społecznym,   
7. w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym –  w przypadku dzieci lub uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna.
 
Zespół wydaje orzeczenia na pisemny wniosek rodzica dziecka lub ucznia, lub na pisemny wniosek pełnoletniego ucznia, zwanych dalej „wnioskodawcą”.  

1. Wniosek o wydanie orzeczenia składa się do zespołu orzekającego. Wniosek składa się w postaci papierowej.   
2.  Jeżeli wniosek o wydanie orzeczenia został złożony do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia, przewodniczący zespołu niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do rozpatrzenia wniosku, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.  
3. Jeżeli z treści wniosku o wydanie orzeczenia wynika, że nie dotyczy on wydania orzeczenia, albo jest złożony przez osobę nieuprawnioną, przewodniczący zespołu niezwłocznie zwraca wniosek wraz z wyjaśnieniem przyczyny zwrotu wniosku oraz informacją o możliwym sposobie załatwienia sprawy.  
4.  W przypadku potrzeby wydania dziecku lub uczniowi:  dwóch rodzajów orzeczeń albo orzeczenia i opinii, albo dwóch rodzajów orzeczeń i opinii – wnioskodawca składa jeden wniosek.
 
Wniosek o wydanie orzeczenia zawiera:  

1. imię (imiona) i nazwisko dziecka lub ucznia;
2. datę i miejsce urodzenia dziecka lub ucznia;  
3. numer PESEL dziecka lub ucznia, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
4. adres zamieszkania dziecka lub ucznia;  
5. w przypadku dziecka lub ucznia uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub ośrodka:
nazwę i adres przedszkola, szkoły lub ośrodka,
oznaczenie oddziału w szkole, do którego uczeń uczęszcza,
nazwę zawodu – w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,
6. imiona i nazwiska rodziców dziecka lub ucznia, adres ich zamieszkania oraz adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;
7. określenie przyczyny i celu, dla których jest niezbędne uzyskanie orzeczenia lub opinii;
8. informację o poprzednio wydanych dla dziecka lub ucznia orzeczeniach lub opiniach – jeżeli takie zostały wydane, wraz ze wskazaniem nazwy poradni, w której działał zespół, który wydał orzeczenie lub opinię, a w przypadku opinii wydanych przez zespół opiniujący działający w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej– nazwy niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej;
9. informację o stosowanych metodach komunikowania się– w przypadku gdy dziecko lub uczeń wymaga wspomagających lub alternatywnych metod komunikacji (AAC) lub nie posługuje się językiem polskim w stopniu komunikatywnym;  
10. adres poczty elektronicznej i numer telefonu wnioskodawcy, jeżeli takie posiada;
11. podpis wnioskodawcy.  
 
Wniosek o wydanie orzeczenia zawiera także:

1. oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w celu wydania orzeczenia ;
2. oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody albo niewyrażeniu zgody, na uczestnictwo w zespole orzekającym na wniosek przewodniczącego:
a) nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce,
b) asystenta nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem lub asystenta wychowawcy świetlicy, o których mowa w art. 15 ust. 7 ustawy,
c) pomocy nauczyciela,
d) asystenta edukacji romskiej – wyznaczonych przez ich dyrektora;
e) innych osób, w szczególności psychologa, pedagoga, lekarza lub specjalisty, innych niż wymienieni w pkt a-d,
3. wniosek o udział innych osób, w szczególności psychologa, pedagoga, lekarza lub specjalisty, innego niż wymienieni w pkt a-d.
4. oświadczenie wnioskodawcy, że jest on rodzicem sprawującym władzę rodzicielską nad dzieckiem lub uczniem, prawnym opiekunem dziecka lub ucznia lub osobą (podmiotem) sprawującym pieczę zastępczą nad dzieckiem lub uczniem – jeżeli dotyczy;
5. oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody albo niewyrażeniu zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 
Wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia:

1. dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane. Jeżeli złożenie wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii było poprzedzone obserwacjami lub badaniami diagnostycznymi dziecka lub ucznia prowadzonymi przez pracowników poradni, w której działa zespół, wyniki przeprowadzonych obserwacji i badań przewodniczący zespołu dołącza do wniosku informując o tym wnioskodawcę.  

2. Jeżeli do wydania orzeczenia jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka lub ucznia, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia.

Jeżeli wniosek nie zawiera w/w danych lub oświadczeń, lub wnioskodawca nie dołączył do wniosku o wydanie orzeczenia w/w dokumentacji, przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub do przedstawienia tej dokumentacji w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
 
Jeżeli wnioskodawca nie posiada dokumentacji, o której mowa w/w  punktach 1 – 2, albo dołączona przez niego do wniosku dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia, badania niezbędne do wydania orzeczenia lub opinii przeprowadzają specjaliści poradni wskazani przez przewodniczącego zespołu, odpowiednio do posiadanej specjalności, z wyłączeniem badań niezbędnych do wydania zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka.

Rodzic/opiekun prawny wraz z dzieckiem i wyżej wymienioną dokumentacją zgłasza się na wizytę w terminie wcześniej ustalonym osobiście lub telefonicznie ze specjalistą odpowiedzialnym za wydanie orzeczenia w sprawie dziecka/ucznia.

W celu uzyskania informacji o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia, przewodniczący zespołu może zwrócić się do właściwego dyrektora z prośbą o wydanie opinii przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem, informując o tym wnioskodawcę. Opinię wydaje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez dyrektora prośby o wydanie opinii. Kopię opinii przekazuje się rodzicom dziecka lub ucznia lub pełnoletniemu uczniowi. O wydanie opinii może również zwrócić się wnioskodawca.
 
Przewodniczący Zespołu o terminie posiedzenia zespołu zawiadamia:
1. wnioskodawcę, również o możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu zespołu i przedstawienia swojego stanowiska.
2. dyrektora szkoły/przedszkola/placówki– w przypadku udziału osób, o których udział wnioskuje przewodniczący zespołu,
3. osoby, o których udział wnioskuje rodzic/dorosły uczeń.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres wychowania przedszkolnego, roku szkolnego albo etapu edukacyjnego (pierwszy etap edukacyjny: klasy I – III szkoły podstawowej; drugi etap edukacyjny: klasy IV – VIII szkoły podstawowej).
 
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.
 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych stanem zdrowia dziecka lub ucznia, lub złożonością procesu diagnostycznego, orzeczenia, o których mowa w ust. 1, mogą być wydane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.
 
Orzeczenie przekazuje się wnioskodawcy na adres wskazany we wniosku lub w inny sposób uzgodniony wcześniej z wnioskodawcą-za pokwitowaniem w poradni, w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia.

Orzeczenie przekazuje się w jednym egzemplarzu.
 
Wnioskodawca może wystąpić o kopię orzeczenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora poradni lub upoważnioną przez niego osobę.
 
W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia, zespół wydaje orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego.
 
Zespół, na wniosek wnioskodawcy, wydaje nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przypadku:  
1. zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania poprzedniego orzeczenia;  
2. potrzeby zmiany zaleceń wskazanych w poprzednim orzeczeniu;  
3. potrzeby zmiany okresu, na jaki zostało wydane poprzednie orzeczenie.
 
Nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jednocześnie uchyla poprzednie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  
W przypadku nieuwzględnienia wniosku o nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół wydaje orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 
Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty, za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.  Jeżeli zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości lub części na uwzględnienie, uchyla zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe.  Od nowego orzeczenia służy wnioskodawcy odwołanie.  Przewodniczący zespołu jest obowiązany przekazać odwołanie wraz z aktami sprawy kuratorowi oświaty w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowego orzeczenia.
 
Array ( [show] => 1 [text] => Klauzula Informacyjna
Działając w imieniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wyszkowie (07-200),
ul. T. Kościuszki 52, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: ?RODO?), niniejszym informuję, że:
    I. Administrator Danych Osobowych
    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wyszkowie z siedzibą w Wyszkowie (07-200), przy ul. T. Kościuszki 52,
NIP: 7621802113, REGON: 000694468.
    2. Kontakt z Administratorem możliwy jest drogą telefoniczną na numer (297425007) oraz za pośrednictwem  poczty e-mail na adres: (sekretariat@pppwyszkow.pl)
    II. Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wyszkowie, mogą się Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@odosc.pl.
    III. Zakres przetwarzanych danych osobowych
Jeżeli korzysta Pani/Pan z naszej pomocy (logopedycznej, pedagogicznej, psychologicznej, terapeutycznej bądź psychoedukacyjnej), w pierwszej kolejności potrzebujemy otrzymać zgłoszenie do objęcia dziecka pomocą w świadczonym przez nas zakresie. W tym celu potrzebujemy następujący zestaw Pani/Pana i dziecka danych: imię, nazwisko, nr PESEL, a w przypadku braku PESEL ? serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, nazwę i adres przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie odpowiednio oddziału przedszkolnego, oddziału w szkole lub grupy wychowawczej w placówce, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza, opis problemu, z jakim zgłasza się Pani/Pan się do Poradni. Możemy również otrzymać Pani/Pana adres e-mail oraz numer telefonu, ale dane te nie są nam niezbędne do świadczenia naszych usług na Pani/Pana rzecz. Dane kontaktowe podawane są dobrowolnie i służą one wyłącznie do celu realizacji kontaktu pomiędzy Panią/Panem, a Poradnią.
Podczas świadczenia naszych usług w zakresie pomocy tworzymy dokumentację, w której odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące procesu naszej współpracy, w szczególności znajdują się w niej informacje dotyczące zdrowia, jak również mogą znaleźć się informacje o występujących w rodzinie nałogach. Zbieramy te informacje, jeżeli jest to niezbędne do postawienia diagnozy i przeprowadzenia w sposób właściwy procesu, jakim jest świadczona przez nas pomoc.  
    IV. Cel przetwarzania danych osobowych
Celem przetwarzanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wyszkowie danych osobowych jest realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Poradnię przede wszystkim mocą rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013 poz. 199).
Zgodnie z § 2. ww. rozporządzenia, do zadań Poradni należy:
    1) diagnozowanie dzieci i młodzieży,
    2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
    3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
    4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Zgodnie z § 3 ww. rozporządzenia, efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:
    1) wydawanie opinii,
    2) wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,
    3) objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
    4) wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.
Odpowiednio do art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wyszkowie.
    V. Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym mogą być udostępniane na podstawie zawartych wcześniej umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych (zgodnych z art. 28 RODO) oraz obowiązujących przepisów prawa, które mogą nakładać na Administratora Danych Osobowych obowiązek ich udostępnienia.
    VI. Okres przechowywania danych osobowych
Dokumentacja jest przechowywana przez okres 20 (słownie: dwudziestu) lat, licząc od dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Termin ten wynika z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. 2010 nr 131 poz. 888).
    VII. Prawa przysługujące względem danych osobowych
Korzystając z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych:

    1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
    2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
    3. przenoszenia swoich danych osobowych;
    4. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzania dokonywano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@odosc.pl.
    VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wyszkowie odbywa się niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dot. ochrony danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
    IX. Fakultatywność lub obligatoryjność podania danych
Podanie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do konkursu na ?Najpiękniejszy wieniec dożynkowy 2018 Powiatu Wyszkowskiego? jest dobrowolne. To Pani/Pan decyduje czy chce wziąć udział w organizowanym przez Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie konkursie. Niepodanie danych niezbędnych do dokonania zgłoszenia skutkować będzie niemożnością wzięcia udziału w organizowanym konkursie.
Złożenie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, odpowiednio do art. 6 ust. 1 lit. a RODO.______________________
Administrator Danych Osobowych
[link] => Array ( [show] => 0 [label] => [url] => ) [accept] => Akceptuje [close] => 0 [cookies_name] => popupprivate )