O PORADNI

Informacja


Informujemy, że od dnia 4 maja 2020 r. Poradnia wznawia działalność diagnostyczną w zakresie wydawania dokumentów (orzeczenia, opinie) niezbędnych do organizacji kształcenia dzieci i młodzieży odpowiedniego do ich potrzeb.

Ze względu na obowiązujący stan epidemii, w trosce o zdrowie klientów w pierwszej kolejności zaproponujemy wizyty diagnostyczne w sprawach pilnych.

W celu uzyskania informacji lub złożenia wniosku, odbioru dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z sekretariatem poradni w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku – tel. 297425007, mail – sekretariat@pppwyszkow.pl

Zajęcia terapeutyczne, konsultacyjne nadal odbywać będą się w formie zdalnej.
 

Informacja dla Rodziców

Rodzicu,

 • Aby zapewnić dziecku bezpieczny i rzetelny proces diagnostyczny oraz nie narażać na zagrożenie pracowników placówki przyprowadź do Poradni dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust.
 • Nie przychodź do Poradni z  dzieckiem, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Porozmawiaj z dzieckiem o tym że podczas wizyty w Poradni będą zachowane zasady bezpieczeństwa, a diagnosta (psycholog, pedagog) będzie pracował w maseczce ochronnej lub w przyłbicy.
 • Przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, nie podawać ręki na powitanie. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 • Pamiętaj, że Ty także powinieneś stosować zasady bezpieczeństwa, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu. Na terenie Poradni rodzice/opiekunowie przebywają w maseczkach ochronnych.


MISJA PORADNI

Wykorzystując rzetelną wiedzę, doświadczenie i współdziałanie zespołu pracować na rzecz dziecka, jego rodziny i środowiska, realizując prawo do pełnego rozwoju i poszanowania godności każdego człowieka.
 
 

WIZJA PORADNI

Poradnia jest placówką przyjazną dziecku, rodzinie i szkole współpracującą ze środowiskiem lokalnym. Pracownicy są profesjonalnie przygotowaną kadrą wyróżniającą się wysoką kulturą osobistą, wrażliwością moralną, wyczuciem i taktem.
Wiodącym przesłaniem naszej pracy jest szeroko rozumiana pomoc dziecku rozpatrywana w kontekście środowiska, w którym funkcjonuje. Celem naszych oddziaływań jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia i rozwoju we współpracy z osobami i instytucjami działającymi na jego rzecz. Ważnym aspektem naszych oddziaływań jest idea podmiotowości odnosząca się do pracowników i klientów poradni. Oznacza ona możliwość realizowania przez pracowników własnych koncepcji i zamierzeń. Dzieje się to w oparciu o nieustannie wzbogacaną wiedzę, którą wykorzystujemy w celu zaspokajania stale monitorowanych potrzeb klientów.

 

KILKA SŁÓW O NAS...

Jesteśmy placówką publiczną, udzielającą dzieciom i młodzieży z terenu powiatu wyszkowskiego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Świadczymy usługi diagnostyczne i terapeutyczne. Zapewniamy pomoc i wsparcie rodzicom i nauczycielom. Wspieramy przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Naszym zadaniem jest udzielanie bezpośredniej pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej wspomagającej wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży.

Pracujemy nad rozwiązaniem problemów i trudności rozwojowych nasilających się na początku edukacji szkolnej oraz w okresie dorastania.
Cel, jaki sobie stawiamy to kompleksowa i profesjonalna pomoc psychologiczna i specjalistyczna kierowana do dzieci i młodzieży oraz ich środowiska rodzinnego i szkolnego. Realizujemy go przez:
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • diagnozowanie dzieci i młodzieży,
 • prowadzenie różnych form terapii indywidualnej i grupowej,
 • realizowanie zadań profilaktycznych,
 • dostosowanie Poradni do potrzeb i oczekiwań naszych klientów.
W swojej pracy kierujemy się następującymi wartościami: odpowiedzialnością, uczciwością, troską o dobro dziecka, rzetelnością, otwartością na ludzi, wrażliwością. U naszych pracowników cenimy:
 • profesjonalizm,
 • kreatywność,
 • zaangażowanie,
 • dążenie do pogłębiania wiedzy i stosowania jej w praktyce.
Szczycimy się tym, że jesteśmy placówką realizującą interdyscyplinarny model pracy z dzieckiem. Wyróżnia nas przyjazny stosunek do ludzi oraz stałe wzbogacanie warsztatu pracy.
 
 

OFERTA

Poradnia udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i ich rodzicom oraz nauczycielom placówek oświatowych z powiatu wyszkowskiego.
Poradnia zapewnia pomoc specjalistów w zakresie:
 • zaburzeń rozwojowych u małego dziecka,
 • problemów emocjonalnych i wychowawczych,
 • trudności edukacyjnych,
 • problemów w czytaniu i pisaniu /dysleksja/,
 • problemów rodzinnych,
 • problemów szkolnych wynikających z niepełnosprawności i chorób,
 • wyboru zawodu i kierunku studiów,
 • problemów z zażywaniem przez dzieci i młodzież środków odurzających,
 • wad wymowy,
 • zaburzeń psychosomatycznych,
W Poradni można uzyskać konsultację, poradę i diagnozę:
 • psychologiczną,
 • pedagogiczną,
 • logopedyczną,
 • terapeuty uzależnień,
 • terapeuty rodziny.

  GODZINY PRACY SEKRETARIATU
  PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W WYSZKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021


  PONIEDZIAŁEK 8-16
  WTOREK 8-16
  ŚRODA 8-16
  CZWARTEK 8-16
  PIĄTEK- DZIEŃ WEWNĘTRZNY