ORZECZNICTWO

Podczas wizyty w Poradni prosimy o posiadanie numeru PESEL dziecka/ucznia, a w przypadku braku nr PESEL – serię i nr dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r.(Dz.U z 2017 r. poz 1743) w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

 

Zespół orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wyszkowie wydaje następujące orzeczenia:


 1. O potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na:
 • niepełnosprawność dziecka lub ucznia:
 • niesłyszące
 • słabosłyszące
 • niewidzące
 • słabowidzące
 • niepełnosprawne ruchowo, w tym z afazją
 • niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim
 • niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym
 • niepełnosprawne intelektualnie w stopniu znacznym
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • z niepełnosprawnością sprzężoną
 • niedostosowanie społeczne
 • zagrożenie niedostosowaniem społecznym.
 1. O potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych lub zespołowych dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim
 2. O potrzebie nauczania indywidualnego
 3. O potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
 4. O braku potrzeby kształcenia specjalnego
 5. O braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 6. O braku potrzeby nauczania indywidualnego
 7. O braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
 8. O odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
 9. O odmowie uchylenia orzeczenia indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
 10. Opinie o potrzebie objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju.
   

Składanie wniosków - zasady postępowania


1. Wnioski o przeprowadzenie badań, o wydanie orzeczeń mogą składać wyłącznie rodzice/prawni opiekunowie zwani dalej wnioskodawcami, a w przypadku młodzieży po ukończeniu 18 roku życia sami uczniowie.
2. Wniosek musi bezwzględnie spełniać wymogi określone w § 6 ust. 1 Rozporządzenia MEN z 7 września 2017 r. Dz U z 2017r. Poz.1743 tj. być własnoręcznie wypełniony przez wnioskodawcę i zawierać:
 • imię (imiona) i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania,
 • nr PESEL dziecka/ucznia, a w przypadku braku nr PESEL - serię i nr dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
 • nazwę i adres przedszkola/ szkoły/ośrodka/placówki oraz oznaczenie oddziału (w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe-nazwę zawodu),
 • imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów oraz miejsce/miejsca ich zamieszkania, adres do korespondencji, jeśli jest inny niż miejsce zamieszkania, adres poczty elektronicznej i nr telefonu, jeśli takie posiada,
 • określenie przyczyny i celu, dla których jest niezbędne uzyskanie orzeczenia lub opinii.
 • informację o poprzednio wydanych orzeczeniach lub opiniach,
 • informację o stosowanych metodach komunikowania się - w przypadku gdy dziecko lub uczeń wymaga wspomagających lub alternatywnych metod komunikacji (AAC) lub nie posługuje się językiem polskim w stopniu komunikatywnym,
 • datę i miejsce wypełnienia oraz podpis(y) wnioskodawcy(ów).
3. Wzory wniosków dostępne są na naszej stronie internetowej w dziale Dokumenty do pobrania, a także w sekretariacie oraz u poszczególnych pracowników poradni.
4. Do wniosku do zespołu orzekającego o wydanie orzeczenia należy dołączyć następujące dokumenty:
 • wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych (wystarczy podać numer opinii lub datę badania). Jeżeli nie ma aktualnych badań należy wystąpić, z wnioskiem o przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych;
 • diagnozę logopedyczną (logopedy szkolnego lub logopedy zatrudnionego w poradni),
 • zaświadczenie lekarskie odpowiednio do:
 • kształcenia specjalnego dziecka z niepełnosprawnością intelektualną – zaświadczenie o stanie zdrowia, wystarczy od lekarza pierwszego kontaktu,
 • kształcenia specjalnego dziecka z innymi niepełnosprawnościami (ruchową, słabosłyszeniem, słabowidzeniem, autyzmem itp.) - zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza prowadzącego, w tym przypadku specjalisty;
 • nauczania indywidualnego (w tym indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego) zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza specjalisty określające:
 • informację o stanie zdrowia dziecka – rozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego oraz rodzaju niepełnosprawności wraz z oznaczeniem alfanumerycznym, zgodnym z aktualnie obowiązującą Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD)(choroba podstawowa oraz choroby współwystępujące-nazwa w języku polskim, stopień uszkodzenia strukturalnego i funkcjonalnego, przebieg choroby i leczenia, rokowania),
 • uzasadnienie (w przypadku stwierdzenia, że dziecko/uczeń wymaga indywidualnego przygotowania/nauczania), to jest wskazanie faktów oraz przyczyn, z powodu których dziecko/uczeń nie może uczęszczać lub ma znacznie ograniczoną zdolność uczęszczania do przedszkola/ szkoły,
 • określenie czasu, w którym stan zdrowia dziecka/ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola/szkoły (nie mniej niż 30 dni).
 • W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie konieczne jest zaświadczenie określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy.
 • opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka – zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza prowadzącego, w tym przypadku specjalisty.

W każdym przypadku należy wykorzystać wzór zaświadczenia lekarskiego opracowany  przez poradnię.
Poradnia może zasięgnąć opinii nauczycieli uczących ucznia w celu pogłębienia diagnozy lub przedstawienia jego problemów dydaktycznych i wychowawczych.

Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu orzekającego.

Orzeczenia i opinie są odbierane osobiście przez wnioskodawcę lub w formie ustalonej we wniosku.

   
   
   


 

OPINIA O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

Procedura dotycząca wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju przez zespół orzekający poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wyszkowie
czytaj więcej

ORZECZENIE O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA

Procedura dotycząca wydawania orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego oraz indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego przez zespół orzekający Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wyszkowie.
czytaj więcej

ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Procedura dotycząca wydawania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego przez zespół orzekający poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wyszkowie
czytaj więcej

ORZECZENIE O POTRZEBIE ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH

Procedury dotyczące wydawania orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych przez zespół orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wyszkowie
czytaj więcej
Array ( [show] => 1 [text] => Klauzula Informacyjna
Działając w imieniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wyszkowie (07-200),
ul. T. Kościuszki 52, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: ?RODO?), niniejszym informuję, że:
    I. Administrator Danych Osobowych
    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wyszkowie z siedzibą w Wyszkowie (07-200), przy ul. T. Kościuszki 52,
NIP: 7621802113, REGON: 000694468.
    2. Kontakt z Administratorem możliwy jest drogą telefoniczną na numer (297425007) oraz za pośrednictwem  poczty e-mail na adres: (sekretariat@pppwyszkow.pl)
    II. Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wyszkowie, mogą się Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@odosc.pl.
    III. Zakres przetwarzanych danych osobowych
Jeżeli korzysta Pani/Pan z naszej pomocy (logopedycznej, pedagogicznej, psychologicznej, terapeutycznej bądź psychoedukacyjnej), w pierwszej kolejności potrzebujemy otrzymać zgłoszenie do objęcia dziecka pomocą w świadczonym przez nas zakresie. W tym celu potrzebujemy następujący zestaw Pani/Pana i dziecka danych: imię, nazwisko, nr PESEL, a w przypadku braku PESEL ? serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, nazwę i adres przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie odpowiednio oddziału przedszkolnego, oddziału w szkole lub grupy wychowawczej w placówce, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza, opis problemu, z jakim zgłasza się Pani/Pan się do Poradni. Możemy również otrzymać Pani/Pana adres e-mail oraz numer telefonu, ale dane te nie są nam niezbędne do świadczenia naszych usług na Pani/Pana rzecz. Dane kontaktowe podawane są dobrowolnie i służą one wyłącznie do celu realizacji kontaktu pomiędzy Panią/Panem, a Poradnią.
Podczas świadczenia naszych usług w zakresie pomocy tworzymy dokumentację, w której odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące procesu naszej współpracy, w szczególności znajdują się w niej informacje dotyczące zdrowia, jak również mogą znaleźć się informacje o występujących w rodzinie nałogach. Zbieramy te informacje, jeżeli jest to niezbędne do postawienia diagnozy i przeprowadzenia w sposób właściwy procesu, jakim jest świadczona przez nas pomoc.  
    IV. Cel przetwarzania danych osobowych
Celem przetwarzanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wyszkowie danych osobowych jest realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Poradnię przede wszystkim mocą rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013 poz. 199).
Zgodnie z § 2. ww. rozporządzenia, do zadań Poradni należy:
    1) diagnozowanie dzieci i młodzieży,
    2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
    3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
    4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Zgodnie z § 3 ww. rozporządzenia, efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:
    1) wydawanie opinii,
    2) wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,
    3) objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
    4) wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.
Odpowiednio do art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wyszkowie.
    V. Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym mogą być udostępniane na podstawie zawartych wcześniej umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych (zgodnych z art. 28 RODO) oraz obowiązujących przepisów prawa, które mogą nakładać na Administratora Danych Osobowych obowiązek ich udostępnienia.
    VI. Okres przechowywania danych osobowych
Dokumentacja jest przechowywana przez okres 20 (słownie: dwudziestu) lat, licząc od dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Termin ten wynika z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. 2010 nr 131 poz. 888).
    VII. Prawa przysługujące względem danych osobowych
Korzystając z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych:

    1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
    2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
    3. przenoszenia swoich danych osobowych;
    4. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzania dokonywano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@odosc.pl.
    VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wyszkowie odbywa się niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dot. ochrony danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
    IX. Fakultatywność lub obligatoryjność podania danych
Podanie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do konkursu na ?Najpiękniejszy wieniec dożynkowy 2018 Powiatu Wyszkowskiego? jest dobrowolne. To Pani/Pan decyduje czy chce wziąć udział w organizowanym przez Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie konkursie. Niepodanie danych niezbędnych do dokonania zgłoszenia skutkować będzie niemożnością wzięcia udziału w organizowanym konkursie.
Złożenie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, odpowiednio do art. 6 ust. 1 lit. a RODO.______________________
Administrator Danych Osobowych
[link] => Array ( [show] => 0 [label] => [url] => ) [accept] => Akceptuje [close] => 0 [cookies_name] => popupprivate )